BK7 , BK10 ve BK16 Blok sakinlerinin talepleri  doğrultusunda başlanan otopark yapım işlerimiz sonuçlandı ve faaliyete geçirildi.

 

5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Binalarda enerji performansı yeterliliği yönetmeliğinin 25. md. si  kapsamında 2 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılması zorunlu olan Enerji Kimlik Belgelerinin süresi 1 Ocak 2020 yılına kadar uzatılmıştır.

2 Mayıs 2017 tarihine göre yapmış olduğumuz piyasa araştırmaları neticesinde SEHATEK firması ile daire başı 2.00 tl olarak anlaşılmış ve ilgili firma tarafından Enerji Kimlik Belgelerimiz hazırlanmıştır.

Enerji kimlik belgeleri blok girişlerinin görünür yerine monte edilecek ayrıca daire sahiplerine de bir nüsha A4  ebatında hazırlanarak imza karşılığı teslim edilmektedir. Kiracısı bulunan ev sahiplerine ait belgeler yönetim bürosunda ilgili blok dosyalarında muhafaza edilmekte olup istedikleri zaman buradan alabilirler.

 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalarda uygulanmak üzere; mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı ve elektrik tüketen binaların sabit ekipmanları konularındaki asgari performans kriterlerine, enerji performans hesaplama usûllerine, enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına, binaların kontrolleri ve enerji kimlik belgesini hazırlayacak ve denetleyecek onaylanmış bağımsız yetkili kuruluşların yetkilendirilmesine ve yetkilerinin düzenlenmesine, ülke enerji politikasının oluşturulmasına yönelik gerekli araştırmalar, incelemeler yapılmasına ve bunun sonucunda elde edilen deneyimler ile ilgili bilgilerin toplanmasına,

b) 1000 m2’nin üzerinde kullanım alanına sahip binalarda; elektrik, ısı ve sıhhi sıcak su ihtiyacının kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim imkanlarının araştırılarak, ekonomik yapılabilirliği olan uygulamalara,

c) Bina sahipleri ve son kullanıcıların bilinçlendirilmesi, sektörde faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların çalışanlarının eğitimleri ve eğitimlerin güncelleştirilmesi vasıtasıyla enerjinin daha verimli kullanımına,

ç) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş doğrultusunda yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılmasına,

ilişkin usûl ve esasları kapsar.

(2) Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Enerji kimlik belgesi: Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belge.

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin on beşinci fıkrası 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmaz.”

 

2017 yılı kış aylarının çok sert ve karlı geçmesi çatılarımızın olukları ve yağmur iniş bağlantılarının bir çoğunun kırılması ve kopmalara sebebiyet vermiştir. Bu nedenle yönetimimiz gerekli incelemelerde bulunmuş ve iş programını hazırlamıştır. Öncelikle SİGORTA şirketine dosya açtırılmış ve eksper getirilmesi sağlanarak maddi olarak karşılanması için gerekli dökümanlar verilmiştir. Sözleşmeli çatıcımız ile blokların tamiratına başlanmış ve devam edilmektedir. Kat sakinlerimiz blok yöneticileri vasıtasıyla ilave sorunlarını Ada Yönetimimze aktarabilirler.

 

2017 yılı programına alınan blokların bodrum kat girişlerinin ve kapılarının boyanması ve su sayaçları kapaklarının yağlı boya işleri tamamlanmıştır.

2017 yılı Ocak ayıdan geçerli olacak şekilde yeni aidat miktarları belirlenmiştir.

Buna göre;

DK tipi bloklar aylık 65 TL,

BK tipi bloklar aylık 55 TL

aidat yatırmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

 

Not: Ocak ayı için önceden aidat yatırmış olan kişilerin 5 TL fark ücretini ayrıca yatırmaları, daha önceden otomatik ödeme talimatı vermiş olanların da talimatlarını yeni miktarlara göre güncellemeleri gereklidir.

Aylık gecikme zammı oranı %5'tir.

Giriş FormuHALKBANK  - NALÇACI ŞB.
TR39 0001 2009 5230 0022 0000 76
TR390001200952300022000076

Site Araçları